Tietosuojaliite

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 
Tämä on Creative Crue Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Creative Crue Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille. Laadittu: 1.1.2018 / Päivitetty: 6.3.2019

1. Rekisterinpitäjä 
Nimi: Creative Crue Oy
Osoite: Mustanlahdenkatu 26, 33210 Tampere
Y-Tunnus: 2879521-2

Rekisterikuvaus ja seloste ovat nähtävissä osoitteessa crue.fi/rekisteriseloste. Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina edellämainittuun osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

2. Yhteyshenkilö
Aapo-Lassi Kankaala, aapo.kankaala@crue.fi, 040 713 1543

3. Rekisterin nimi
Creative Crue Oy:n asiakas-, markkinointi- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaiden (yhteyshenkilöt) henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Potentiaalisten asiakkaiden ja verkkosivustojen käyttäjien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset. Käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisteröidyt henkilöt 
Creative Crue Oy:n asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja sidosryhmät

6. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue. Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala. Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot. Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Creative Crue Oy:n verkkosivustoilla ja palveluissa. Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailut, ja tapahtumat ja webinaarit). Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa. Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Creative Crueen. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailu Creative Cruen sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Creative Cruen ulkopuolisista rekistereistä. Tietoja voidaan saada myös kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Digitaalisia tietoja pidetään verkkopalvelussa pääasiassa EU:n alueella, tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa. Näitä tietoja voidaan siirtää tai varmuuskopioida rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, riippuen mahdollisten verkkopalveluiden palvelutarjoajien palvelinkeskusten sijanneista. Näin tietosi ovat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.